ما نمی&rsquoتوانیم تنیجه دلخواه ش’ما را پیدا کنیم.